Giro Esportivo

<style>.four-column-blog-grid .et_pb_column_1_2,<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.four-column-blog-grid .et_pb_column_1_3, <!-- [et_pb_line_break_holder] -->.four-column-blog-grid .et_pb_column_1_4 {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.four-column-blog-grid .et_pb_post {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display:inline-block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align:top;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 23%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-right:1px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:1px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:15px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-left:5px !important; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-right:5px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-top:5px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* switch off the content display */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.four-column-blog-grid .post-content { <!-- [et_pb_line_break_holder] --> display:none; <!-- [et_pb_line_break_holder] -->} <!-- [et_pb_line_break_holder] -->.four-column-blog-grid .et_pb_post { <!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-bottom:0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> @media (min-width:981px) and (max-width:1200px) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .four-column-blog-grid .et_pb_post {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width:46%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> @media (max-width:980px) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .four-column-blog-grid .et_pb_post {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width:100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>